About me

My collection of skills,

 • Includes experience in dealing with demanding customers, their way of thinking and logical also in relation to their lifestyle. As well as skillful negotiation tactics with manufacturers in the high-segment area
 • Building customer file, acquisition of customers and prospects, creation of purchase and leasing offers
 • Conclusion of sales and leasing transactions, vehicle purchases and assortment design
 • Proper handling of export business, incorporation of sales staff, organization of the daily routine in the front office area
 • Inventory and service life management as a used car manager
 • From 2005 managing partner of the brands: Ferrari and Maserati
 • Further sole responsibility for managing the sales department and the department aftersales
 • Management of business according to business principles
 • Earnings increased efficiency in the areas of sales and aftersales
 • Recruitment and training of personnel, project planning and supervision of construction measures (showroom) utilization of bonus programs within the framework of the manufacturer’s specifications
 • Optimization of the product portfolio in the aftersales area (integration of multi-brand concept) responsibility for customer satisfaction, organization and design of driving events
 • Development and implementation of sales promotion measures, development of commission models
 • Personnel planning and targeted support through further training measures
 • My idea with AED´s in Germany, was a thing which my heart decided for me.

Since 2017, I live now in Thailand
and it has been always on my mind to do this good thing here as well
for Thailand and the Thai People. 

Because, I call Thailand now my new Home!

 

 

 

เกี่ยวกับผม

ประสบการณ์ที่ได้สะสมมา

 • การจัดการกับความต้องการของลูกค้า วิธีการคิด และตรรกะความคิดที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของพวกเขา รวมถึงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ กับภาคผู้ผลิตที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังการผลิตที่สูง
 • การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า การได้มาซึ่งลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างการนำเสนอที่เหมาะสมทั้งส่วนของการซื้อและการเช่าซื้อ
 • การทำข้อสรุปของการทำธุรกรรมการขายและการเช่าซื้อ การซื้อยานพาหนะ และการออกแบบที่หลากหลายตามความต้องการ
 • การบริหารจัดการธุรกิจส่งออกอย่างเหมาะสม รวมถึงการบริหารงานทรัพยากรของบุคลากรฝ่ายขาย การจัดการงานประจำวันในพื้นที่ของสำนักงานส่วนหน้า
 • การจัดการสินค้าคงคลัง รวมถึงอายุการใช้งาน และการเป็นผู้บริหารจัดการรถมือสอง
 • จากปี 2005 เป็นผู้ถือหุ้นส่วนและดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของรถยนต์แบรนด์หรู — เฟอร์รารีและมาเซราติ
 • รับผิดชอบโดยตรงและมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแผนกการขายและแผนกบริการหลังการขาย แต่เพียงผู้เดียว
 • การบริหารจัดการธุรกิจให้เป็นไปตามหลักการทางธุรกิจ
 • เพิ่มกลยุทธ์ประสิทธิภาพด้านการขายและการบริการหลังการขาย
 • การสรรหาบุคคลากรและการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การวางแผนโครงการและการควบคุมการก่อสร้าง (โชว์รูม) การใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคำนวณโบนัสการขายภายใต้ข้อกำหนดของผู้ผลิต
 • การเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ในพื้นที่หลังการขาย (รวบรวมแนวคิดที่หลากหลายจากแบรนด์ต่างๆ) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าองค์กร และการออกแบบกิจกรรมสันทนาการการขับขี่
 • การพัฒนาและการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการขาย การพัฒนารูปแบบคำนวณอัตราค่าคอมมิชชั่น
 • การวางแผนบุคลากรและการสนับสนุนเป้าหมายผ่านมาตรการการฝึกอบรมเพิ่มเติม
 • ความคิดเกี่ยวกับเครื่อง AED ในประเทศเยอรมนี ผมได้ใช้หัวใจของผมในการตัดสินใจทั้งสิ้น

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2560 ผมได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยและมันเป็นความคิดของผมที่จะทำสิ่งที่ดีเช่นนี้ที่ประเทศไทยและเพื่อคนไทย เพราะผมเรียกประเทศไทยตอนนี้ว่าเป็นบ้านใหม่ของผม!

 

Georg  J. Geier